KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Sayın Müşterimiz,
Komşu Pazar web sitemiz aracılığıyla siparişte bulunduğunuz için öncelikle teşekkür ederiz.
Yazbil Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi (Komşu Pazar olarak anılacaktır) olarak;
kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma
Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Yazbil Gıda
Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi tarafından, web sitemizden alışveriş yapacak
müşterilerimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri
sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden
faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak
üzere, Komşu Pazar ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) ve ayrıca Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuata uygun
olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.
www.komsupazar.com.tr üzerinden vermiş olduğunuz sipariş nedeniyle şahsınıza ait kişisel
verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz siparişe ilişkin temel olan adres, telefon, ad-soyad
bilgileriniz, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler ziyaretinizde şirketin
sağlayacağı internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı Kanun gereği
tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.
Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere
www.komsupazar.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’ndan erişilebilmektedir.
I) Veri sorumlusu
Yazbil Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi (kısaca Komşu Pazar) Adres: Ömer Avni
Mah. İnönü Cad. 24/7 Beyoğlu/İstanbul, Mersis No: 0944082385500001 6698 sayılı Kanun
kapsamında “Veri Sorumlusudur”.
II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek
Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Komşu Pazar tarafından Kanun
kapsamında işlenmektedir:
Toplanan kişisel verileriniz,
 Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan www.komsupazar.com.tr internet
sitesi üyelik başvurunuzun alınması,

 Satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikayet
yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 Üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri
düzenlemesi, amaçlarıyla ve ayrıca sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 Sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ***
 Sitemizin ve Sitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
temini,
 Sitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenecektir.
III) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
Toplanan kişisel verileriniz,
 Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan www.komsupazar.com.tr internet
sitesi üyelik başvurunuzun alınması,
 Satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikayet
yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 Üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri
düzenlemesi amaçlarıyla ve ayrıca sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 Sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 Sitemizin ve sitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
temini, sitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla,
İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu
kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.komsupazar.com.tr Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz sitemiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak,
sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla
toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet sitemiz kanalıyla,
www.komsupazar.com.tr internet sitesi üyelik başvurunuzun alınması, satış ve satış sonrası
destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikayet yönetimi, hedef grupları
oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, üye markaların kullanıcılara özel satış,
kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi hukuki sebebiyle toplanmaktadır.
V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:
www.komsupazar.com.tr adresine yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebin
www.komsupazar.com adresindeki formu doldurarak, “Ömer Avni Mah. İnönü Cad. 24/7
Beyoğlu/İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun
imzalı bir suretini (kep adresi yazılacak buraya) mail adresine güvenli elektronik imzalı
olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.
Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün
içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve
kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.
Komşu Pazar’a yöneltmiş olduğunuz:
 Taleplerin reddedilmesi veya
 Verilen cevaptan memnun kalmamanız veya
 Cevap verilmemesi
Halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde
30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
şikâyette bulunabilirsiniz.

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Komşu Pazar tarafından hazırlanan,

 www.komsupazar.com.tr  internet sitesi üzerinde sipariş aşamasında veya öncesinde kullanıcı olmama yarayan sistem için sitede yer alan:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasadaki esaslar ve Aydınlatma Metninde belirtilen sınırlar çerçevesinde Yazbil Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve işin mahiyeti gereği yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimi; istediğim her zaman da bu rızamı geri alabileceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Navigation

Sepetim

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our gizlilik ilkesi.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories