Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR
 1. YAZBİL Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi
 1. Üyeler ve Kullanıcılar
 • Sözleşmenin ve Komşu Pazar’ın Amacı

YAZBİL Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi’nin yönetim, kullanımı ve tasarrufunda olan www.komsupazar.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamasının amacı yerel üreticileri, iyi tarım uygulayıcılarını ve organik tarım ile uğraşanları son tüketicilerle aracısız bir platformda bir araya getirmektir.

Bu sayede gıda, tarım ve hayvancılığı aracısız şekilde hem üretici hem de tüketici açısından en verimli ve ulaşılabilir hale getirmektir. Bu sözleşme ile www.komsupazar.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamasının kullanımını ve internet sitesinde ya da mobil uygulamada üretici veya tüketici olarak yapılan işlemlerin aşağıda belirtilen kurallara ve kullanım koşullarına bağlı olduğu tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler tarafından kabul edilmiştir.

www.komsupazar.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamasının ilkeleri aracısız ve komisyonsuz bir şekilde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın teknoloji ile desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda, YAZBİL Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, www.komsupazar.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamasının kullanılmasında, bu ilkelere ve amaçlara aykırı olmayacak şekilde önlemler alabilir. Bu önlemler neticesinde alınacak kararların ve yapılacak değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi kapsamında olan üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler tarafından kabul edilmiştir.

Üye üretici olarak ya da tüketici olarak “Komsupazar.com” tarafından sunulan tanıtım, sunum, raf kiralama, rafları öne çıkarma ve pazarlama hizmetlerine veya üreticiye ulaşma, üretici bilgilerine erişim, üreticinin ürünlerine erişim, üreticinin hesabına ödemeye yönelik işlem yapmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmeye konu kuralları ve koşullarla birlikte eklerinin okunduğu ve anlaşıldığı ve bağlayıcı olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

 1.  TANIMLAR

KOMŞUPAZAR: www.komsupazar.com.tr isimli internet sitesi ve mobil uygulaması için anılacaktır.

KULLANICI: KOMŞUPAZAR’ a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

ÜYE: KOMŞUPAZAR’ a üye olan ve KOMŞUPAZAR dahilinde sunulan tanıtım ve pazarlama hizmetlerinden faydalanan kullanıcıdır.

TÜKETİCİ: KOMŞUPAZAR üzerinde yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri sonucunda satışa arz edilen ürünleri satın alan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.

ÜRETİCİ: Üyelik sözleşmesi kapsamında KOMŞUPAZAR’ a üye olan ve KOMŞUPAZAR vasıtasıyla ile üretmiş olduğu ürünleri satışa sunan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.

BAKANLIK: Tarım ve Orman Bakanlığını ifade eder.

KODEKS: Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğini ifade eder.

ÜYELİK: “TÜKETİCİ” veyahut “ÜRETİCİ” olmak isteyen Kullanıcının KOMŞUPAZAR’ daki ÜYELİK FORMUNU doğru ve gerçek bilgilerle doldurduğunu beyan etmesi sonucu KOMŞUPAZAR tarafından üyelik sözleşmesine istinaden üyeye sağlanan haklardan ve üyenin bağlı olduğu kurallar dahilinde faydalanma statüsüdür.

KOMŞUPAZAR ÜYELİK HESABI: Üye’ nin,  www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulaması içerisinde sunulan tanıtım, pazarlama, raf kiralanması, rafların öne çıkartılması, ürünlerin tüketici tarafından bulunması gibi hizmetlerden yararlanması için gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda “KOMŞUPAZAR” a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, ürettiği ürünlerin tanıtımını, rafların düzenlenmesini, rafların kiralanması ile raflarda tanıttığı ürünleriyle ilgili alım satım işlemlerini, ürünlerinin görüntülenme sayıları gibi istatistikleri, kendi belirlediği ve yalnızca kendisi tarafından kullanılması gereken “kullanıcı adı” ve “şifre” ile www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden eriştiği “Üye” ye özel sayfaları ifade eder.

KOMŞUPAZAR HİZMETLERİ: ”KOMŞUPAZAR” içerisinde üretici veya tüketicilerin Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan “ürün tanıtım ve pazarlamaya yönelik üretici ve tüketicinin bir araya gelmesi kapsamında kurulan online pazaryerinin ihtiyaçları doğrultusunda KOMŞUPAZAR tarafından sunulan hizmetlerdir. KOMŞUPAZAR, www.komsupazar.com internet sitesi ve mobil uygulaması içerisinde yer alan ürün tanıtım ve pazarlama hizmetlerinde her zaman güncelleme, değişiklik ve uyarlamalar yapma hakkını saklı tutar. Yapılan güncelleme, değişiklik ve uyarlamalarla ilgili üretici veya tüketicilerin uymakla yükümlü olduğu kurallar, koşullar ve sunmakla yükümlü olduğu belgeler KOMŞUPAZAR’ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üretici ve tüketicilere bildirilir. Bu güncelleme, değişiklik ve uyarlamalar hakkındaki bildirimler KOMŞUPAZAR’da yayımlandığı tarihten itibaren tüm üyeleri, kullanıcıları ve ziyaretçileri bağlar.

ÜRÜN: KOMŞUPAZAR‘ın sitesinde vermiş olduğu Hizmet’ e istinaden Üreticiler tarafından www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden tanıtıma, satışa sunulan her türlü satışı ve pazarlanması hukuka, ahlaka ve kurallarımıza uygun şeyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek/tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU
 •  Üyelik Sözleşmesi, KOMŞUPAZAR’ da sunulan tüm hizmetlerden yararlanılması ve bu hizmetten yararlanmanın koşul şart ve şekilleri; Komşupazar’ ın, üreticilerin ve tüketicilerin hak ve yükümlülüklerinin tespiti; üreticiler ve tüketiciler tarafından yapılması yasaklanan iş, işlem ve eylemlerin belirlenmesi; son olarak da üretici ve tüketicilerin sorumluluklarının sınırlarının çizilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 • Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, KOMŞUPAZAR içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin, BAKANLIK tarafından ürettiği ürün bazındaki yürürlükte bulunan mevzuata uygun koşullarda üretim yaptığını kabul ettiği gibi; KOMŞUPAZAR tarafından belirlenen ilkelere ve bu sözleşmeye uygun davranacağını ve KOMŞUPAZAR tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını ve kendisine yapılan uyarıları dikkate alacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • GENEL HÜKÜMLER
 • Üreticiler açısından Üyelik‘in kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin üretici tarafından onaylanması ve Üyelik Formları ile üyelik sayfasında talep edilen üreticiye, üreticinin işletmesine, üreticinin sunduğu ürüne ve ürünün özelliklerine ilişkin tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Üreticiler üyelik sayfasında doldurulan tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederek KOMŞUPAZAR’ın platformlarını kullanırlar. Üreticilerin Üyelikle ilgili bilgilerinin bilerek veyahut bilmeksizin yanlış bir şekilde KOMŞUPAZAR’ a bildirildiğinin ortaya çıkması halinde, KOMŞUPAZAR’ın üyeliği sona erdirme hakkı vardır.
 • Üye olmak isteyen kullanıcılar on sekiz yaşını doldurmuş olmalı ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdırlar. Vesayet altında bulunan kullanıcıların başvuruları ancak yasal vasileri tarafından gerekli belgelerin sunulması halinde değerlendirilecektir.
 • Üyelik Sözleşmesi ve üyelik formlarını doldururken yanlış bilgileri sağlayan Üye, yanlış bilgiler sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Bu nedenle ortaya çıkabilecek zarardan KOMŞUPAZAR’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye’ nin Hesabım sayfasına erişmek amacıyla www.komsupazar.com.tr internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilmek için ihtiyaç duyduğu “kullanıcı adı” ve “şifre bilgisi”, Üye tarafından belirlenecektir. Bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği üyeye aittir. Üye kendisine ait “kullanıcı adı” ve “şifre” ile eriştiği üyelik hesabında gerçekleştirilen iş, işlem veyahut her türlü eylemin kendisi tarafından yerine getirileceğini taahhüt eder. İnternet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen iş, işlem ve eylemlerin başkaları tarafından gerçekleştirildiği yönünde bir itiraz ileri süremeyeceğini kabul eder. Üye, bu itirazları ileri sürerek KOMŞUPAZAR’ a olan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul eder. Ayrıca Üye bu itirazı ileri sürerek ortaya çıkmış veya çıkabilecek zararlardan KOMŞUPAZAR’ın herhangi hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını baştan kabul eder.
 • “Üye” ya da “Kullanıcı”, veya www.komsupazar.com.tr internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanırken sözleşme hükümlerine, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ederler.
 • Özellikle, yasal mevzuatın gıda ürünlerine ve gıda ürünlerinin pazarlanmasına, ilaç ve benzeri alternatif tıbba ilişkin üretilen ürünlere ve bunların pazarlanmasına, doğal kozmetik ürünlerine ve bunların pazarlanmasına ilişkin öngörülen sınırlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu konuda BAKANLIK tarafından, KODEKS’ e uygun bir şekilde ürünlerin üretilip, gerekli tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde kullanıcıya verilmesi tamamıyla Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, BAKANLIK tarafından ürettiği ürünlere yönelik çıkartılan tebliğlere uygun üretim yaptığını bu sözleşmeye imza altına almakla kabul ve taahhüt etmektedir. Bu konuda yer sağlayıcı sıfatıyla ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını gerçekleştiren, KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir denetim, kontrol gerçekleştirmesi mümkün olmadığı, bu sebeple üreticilerin uğradığı zararlardan veyahut Üye ’ye ya da KOMŞUPAZAR’a resmi makamlarca yükletilecek idari, adli para cezalarından tamamıyla Üye sorumludur.
 • Ayrıca, ürünlerin tanıtımı esnasında, ürünlerin cinsi, menşei, yetiştirilmesi gibi bunlarla sınırlı olmayan bilgilerin resmi makamlarca belgelendirilmesi Üyeye ait ve zorunludur. Üretici üye tanıtım ve pazarlama için kullandığı ibarelere ilişkin resmi makamlardan aldığı belgeleri güncel tutmak zorundadır.
 • KOMŞUPAZAR’da “Üyeler ya da kullanıcılar” tarafından yazılan ve görsel yollarla ifade edilen her türlü düşünce, fikir ve görüşler tamamen “Üyelerin kendi kişisel görüşleridir. “Üyelerin ya da kullanıcıların” paylaşacağı yorumlar ve görüşler nedeni ile Üyelerin Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan; Üçüncü kişilerin paylaşacağı yorum ve görüşler nedeni ile de Üyelerin ve Kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KOMŞUPAZAR yasalara, ahlaka, kamu düzenine aykırı gördüğü yazılı, sesli veya görsel içerikleri kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.
 • Yasal mevzuatta yer alan hükümleri veya Üyelik Sözleşmesinde düzenlenen hükümleri ihlal eden “Üye” cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Bu kapsamda, meydana gelen olayın, herhangi bir şekilde yargı tarafından idari, hukuki veya cezai incelemeye tabi tutulması halinde KOMŞUPAZAR’ın Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı uğradığı zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • KOMŞUPAZAR tüketicinin siparişinin üretici tarafından teslim edilmesini, müşterinin hizmet deneyim ve kalitesini arttırmak ve sözleşmenin ifasını sağlamak (sipariş ile ilgili bir sorunda ÜRETİCİ’ nin TÜKETİCİ’ ye ulaşılabilmesi dahil) amacı ile TÜKETİCİ’ nin telefon, açık adres, ad soyadı gibi bilgilerini ÜRETİCİ ile paylaşır. Üretici, tüketicilere ait bilgileri yalnızca kendisine sipariş edilen ürünler açısından kullanmayı ve sipariş işlemleri tamamlandıktan sonra bu bilgilerin üretici tarafından ortadan kaldırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üreticinin bu amaçlar dışında bu bilgileri kullanmaya, paylaşmaya hakkı yoktur. Üretici bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmasından doğabilecek tüm zararlardan dolayı, maddi, manevi ve cezai tüm yükümlülük ÜRETİCİ üzerindedir.
 • KOMŞUPAZARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • KOMŞUPAZAR, Üyeler ve Kullanıcılar arasında gerçekleşecek sözleşmelerin hiçbir sıfat ve adla tarafı olmamaktadır. KOMŞUPAZAR yukarıda da bahsi geçtiği gibi yalnızca üreteci ile tüketicinin en verimli şekilde bir araya gelmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle üretici ile tüketici arasında kurulacak sözleşmelerden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmenin imzalanması neticesinde doğan tüm hak ve yükümlülük taraflara; bizzat üretici ve tüketiciye aittir.
 • Taraflardan birinin sorumluluğunu tam ve eksiksiz yerine getirmemesi halinde KOMŞUPAZAR’ın taraflara karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Hem üyeler hem de kullanıcılar, KOMŞUPAZAR’ın yapmış olduğu hizmetin üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getirmek olduğunu; taraflar aralarında doğabilecek uyuşmazlıkta KOMŞUPAZAR’ın taraf olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • KOMŞUPAZAR ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve raf kiralanması kapsamında, üreticilerden alacağı ücreti kaydolurken üreticilere bildirecektir. Üreticiler bu ücreti ödemediği hallerde içeriklerinin derhal kaldırılacağını kabul ederler. KOMŞUPAZAR raf kiralanmasına ilişkin ücrete yönelik olarak yapacağı değişiklikleri derhal Üyelere bildirecektir. Üyeler bildirimin kendilerine gönderildiği andan itibaren güncel ücret üzerinden sorumlu olacaklardır.
 • Üye ve üye olmaya ilişkin hak ve yükümlülükler yalnızca başvurana verilmektedir. Üyelik işlemlerine ilişkin eksiklikler giderilmeden “ÜRETİCİ” veyahut ÜYE olunamaz, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi kabul edilmeden TÜKETİCİ olunamaz. Üyelik için KOMŞUPAZAR tarafından ek belge ve bilgi talep edilebilir. Üyelik devam ederken hem yasal mevzuat gereği hem de KOMŞUPAZAR tarafından üye üreticilerden ek belgeler talep edilebilir. Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren üyelik hakkında KOMŞUPAZAR’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • KOMŞUPAZAR Üyelik Sözleşmesi içerisinde bahsi geçen tanıtım ve pazarlama hizmetlerini; ilgili hizmetlerin sunumu ile ilgili KOMŞUPAZAR’da belirtilen açıklamalar ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Üyelik Sözleşmesi uyarınca söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli yazılım alt yapısını tesis etmeyi ve işletmeyi sağlayacaktır. Ancak bu hüküm, ilgili hizmeti sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. KOMŞUPAZAR her zaman bu hüküm gereği yazılım altyapısını ve hizmetlerini kesme, sona erdirme, erteleme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır.
 • KOMŞUPAZAR, www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin veyahut mobil uygulamalarının işleyişine, hukuka, üçüncü kişilerin haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına aykırı olan ürünleri, tanıtım bilgilendirmelerini, üyelik adlarını, mesajları, yorumları erişimden kaldırabilir. KOMŞUPAZAR bu mesajı veya yorumu giren TÜKETİCİ ya da ÜRETİCİ’ nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
 • KOMŞUPAZAR, üreticinin ilan sayfaları ve üye hesabı da dahil olmak üzere www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında uygun gördüğü alanlarda ve uygun gördüğü yöntemler ve uygun gördüğü şekilde kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.
 •  www.komsupazar.com.tr üzerinden vermiş olduğunuz sipariş nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz siparişe ilişkin temel olan adres, telefon, ad-soyadı bilgileriniz, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler ziyaretinizde şirketin sağlayacağı internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı Kanun gereği tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir. Bu hususlar işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Aydınlatma Metin’imizde düzenlenmiş olup ayrıntılı bilgi için www.komsupazar.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 
 • KOMŞUPAZAR, ilan sayfaları da dahil olmak üzere www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden sunulan hizmetleri, içerikleri, bilgileri, logoları, bannerları, sıralama modüllerini ve algoritmalarını her zaman değiştirebilir. Üyeler bu değişikliklere kazanılmış hakları olduğundan bahisle karşı çıkamazlar. “Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri site ve mobil uygulama kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KOMŞUPAZAR, bu hakkını bildirim vermeden kullanabilir. Üyeler, KOMŞUPAZAR’ın talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İlgili Değişiklik veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat KOMŞUPAZAR yapabilir. KOMŞUPAZAR tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek tüm zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 • KOMŞUPAZAR, ilan sayfaları da dahil olmak üzere  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında üzerinden yalnızca BU sözleşme hizmet satmakta olup; KOMŞUPAZAR’ın, “ÜRETİCİ” ve “TÜKETİCİ” arasında gerçekleşecek satıştan ve yapılacak olan ticaret neticesinde satışı yapılan ürün/ürünlerin kalitesinden, bozulmasından, çürümesinden vb. hallerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • KOMŞUPAZAR’ın, KOMŞUPAZAR çalışanlarının, yetkililerinin ve yöneticilerinin  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları dahilindeki Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamakta olup tüm sorumluluk ilan ve içerikleri siteye veya mobil uygulamaya ekleyen taraflara aittir. Bu sebep ile KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. İçeriklerdeki tüm bilgi ve tanıtıcı ilanların dayanak belgelerinin sorumluluğu üye üreticiye aittir.
 •  Üyeler ve Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KOMŞUPAZAR’ın, KOMŞUPAZAR çalışanlarının, yetkililerinin veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.
 • KOMŞUPAZAR, www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yalnızca hizmet satmakta olup, ilanı yapılmış olan ürünün iadesi hususunda KOMŞUPAZAR’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda, iade garantisi veren üyeler bu garantiyi kendi sorumluluğunda vermeleri zorunludur. Buna ek olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer yasal mevzuat gereği düzenlenen tüketicinin iade hakkını talep etme hakkı saklı olup; bu hak KOMŞUPAZAR’ a karşı değil, üreticilere karşı ileri sürülmek zorundadır.
 • Üyeler, Kullanıcılar ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları başkasının adına üyelik açılması durumunda KOMŞUPAZAR çalışanlarının, yetkililerinin ve yöneticilerin bu durumu araştırma yükümlülüğü olmayıp doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen söz konusu hesap / hesapları açan Kullanıcılara aittir, KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. KOMŞUPAZAR, böyle bir durumda herhangi bir zarar görmesi halinde, ilgili kimselere zararını rücu edecektir.
 • KOMŞUPAZAR tarafından Üyelerin www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapmış oldukları mesajlaşmalar, ilanlar ve teklifler üzerine yapılan yorumlarda “Üyeler arasında hukuki bir problem yaşanması durumunda mesajlar ve diğer ilgili bilgi ve belgeler resmi makamlarla paylaşacağını üyeler ve kullanıcılar kabul ederler.
 • ”KOMŞUPAZAR”,  www.komsupazar.com.tr  internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının virüs veya benzeri amaçlı yazılımlardan korunması için gerekli tüm tedbirleri almış olup; sorunsuz bir şekilde güvenliğin sağlanabilmesi adına Üyelerin de kendi virüs koruma programını tedarik etmesi gerekmekte aksi takdirde “Üye”, www.komsupazar.com internet sitesine girmesi ile, kendi işletim sistemi ve yazılımında ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı her türlü hata ve zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • ”KOMŞUPAZAR” Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsamın dışında TÜKETİCİ ve/veya ÜRETİCİ’ ya ait, ad soyadı, ticari unvan, meslek bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, adres işletme vb. bilgiler; yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde açık rıza ve ek onayları da alınarak SMS, e-posta, site içi bilgilendirmeler vb. yöntemler ile; tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak, internet üzerindeki portallarda paylaşmak, veri tabanı oluşturmak veyahut ÜRETİCİ ile iletişime geçerek süreci geliştirebilme amacıyla araştırmalar yapmak için yurtdışında ve yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
 • TÜKETİCİ ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • TÜKETİCİ, Ürün’ü satın almak amacıyla talepte bulunması veya ÜRETİCİ’ nin belirlediği ilan ve teklif modelleri ile yapılan satışlarda ise Ürün’e teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, ÜRETİCİ ve KOMŞUPAZAR tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 • ÜRETİCİ tarafından www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının koyulan ürünlere ait fiyatlar tamamen ÜRETİCİ’ nin tasarrufunda olup tamamen kendi ürünlerine biçtiği değerlerdir. Söz konusu fiyatların piyasa fiyatlarını yansıtmadığı ayrıca fiyatların ucuz olmasının manipülasyon anlamına gelmediği; bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek herhangi bir zarardan KOMŞUPAZAR’ın sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • TÜKETİCİ, ÜRETİCİ ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; ÜRETİCİ’ nin satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için  www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının üzerinde mesajlaşmaya yönelik sistem oluşturulduğu halde; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Taraflar kendi aralarında tüm bu görüşmelerin KOMŞUPAZAR devrede olmaksızın, KOMŞUPAZAR’ dan bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden KOMŞUPAZAR’ın kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • ÜRETİCİ ve TÜKETİCİ arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeplerle, KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kullanıcılar kabul ederler.
 • TÜKETİCİ, www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulamasında ÜRETİCİ’lar tarafından satışa arz edilen Ürünler‘in
 • Ayıplı olup olmadığını,
 • Kaçak olup olmadığını,
 • Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını,
 • Niteliğini,
 • Cinsini,
 • Kalitesini,
 • Menşeini,
 • Doğallığını,
 • Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı açıklamaların ve görüntülerin doğruluğunu,

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili KOMŞUPAZAR’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bu ürünlerin kalitesini, cinsini, menşeini, niteliğini, doğallığını, organik olup olmadığını taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • TÜKETİCİ tarafından, ÜRETİCİ’ nin internet sitesi ve/veya mobil uygulamaya eklemiş olduğu ilanların; yanlış, hatalı, hileli, dolandırıcılık amacı güttüğü vb. gibi hususlar olduğu takdirde; KOMŞUPAZAR’ a bildirim gerçekleştirilebilir. KOMŞUPAZAR bu bildirimleri önemsemekte olup; ilgili ilan/ilanları yayınlayan kişilerin yayınlamış oluğu ilan/ilanları süresiz olarak yayından kaldırabilir. Bu kişilerin üyeliklerini süresiz askıya alabilir, dondurabilir veya iptal edebilir. Bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını (hem üyeler hem de kullanıcılar) taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • TÜKETİCİ, www.komsupazar.com.tr internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde KOMŞUPAZAR’ın söz konusu sözleşme ve ekleri ile kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • TÜKETİCİ, ÜRETİCİ ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan KOMŞUPAZAR’ın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, ÜRETİCİ, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; TÜKETİCİ KOMŞUPAZAR’ın, ÜRETİCİ ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • TÜKETİCİ, www.komsupazar.com.tr üzerinden almış olduğu herhangi bir mal ya da hizmet sonrası yaşadığı mağduriyette (ürün gelmemesi, fatura kesilmemesi, ürünün bozuk çıkması, kargoda zarar görmesi gibi) KOMŞUPAZAR’ı sorumlu tutamaz. KOMŞUPAZAR TÜKETİCİ ve ÜRETİCİ’yi bir araya getiren tarafsız, komisyonsuz bir pazaryeridir ve TÜKETİCİ ve ÜRETİCİ arasındaki kurulacak her türlü sözleşmede hiçbir ad ve sıfatla taraf değildir ve hiçbir şekilde tarafların eylemlerine garantörlük veya kefalet etmemektedir ve tarafların birbirlerine verdiği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını açıkça beyan etmektedir.
 • TÜKETİCİ, Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranmış olması halinde KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, KOMŞUPAZAR’ın bu doğmuş zararını derhal tazmin edecektir.
 •  ÜRETİCİ ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • ÜRETİCİ, satışa arz ettiği ürünlerin bizzat kendisi tarafından üretildiğini, üretilen ürünlerin yasal mevzuata uygun olduğunu, ürünün yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm koşulları sağladığını, bahsi geçen ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir engel bulunmadığını kabul eder. Bu kapsamda, üyelerin kendi ürünleri dışında üçüncü şahıslar tarafından üretilen ürünleri satması halinde bu Üyeliğinin sona erdirileceğini kabul eder.
 • “ÜRETİCİ” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışının, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere sözleşme hükümlerince belirlenen veya “KOMŞUPAZAR’ın sunduğu hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını, KOMŞUPAZAR’ın aracısız tarım ve üretim ilkesi ile çelişmediği ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • ÜRETİCİ site üzerinden Ürünü satışa arz etmeye, Ürünlere teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin KOMŞUPAZAR tarafından belirlenen asgari kurallara, usullere ve yöntemlere uygun davranacağını kabul eder, bir ÜRETİCİ’ nin bu kural, usul ve koşullardan daha yüksek standartlarda hizmet sunmuş olması diğer ÜRETİCİLER açısından bağlayıcı olmadığı gibi KOMŞUPAZAR yönünden de bağlayıcı değildir. Bu noktada, KOMŞUPAZAR bu kuralları, satış usullerini ve yöntemlerini değiştirme ve geliştirme hakkını kendinde saklı tutar. ÜRETİCİ’ nin bu değişikliklere itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
 • “ÜRETİCİ” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu KOMŞUPAZAR’ın ürün ve hizmetlerin arzı, stoklanması, satışı ve teslimatı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle ilişki içinde olmadığını kabul eder. KOMŞUPAZAR, satışı gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerle ilgili, ÜRETİCİ tarafından tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla verilen bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir taahhüt vermemekle birlikte, ÜRETİCİ’ler tarafından ürünlere ilişkin resmi makamlar tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu da ÜRETİCİ’lerin sorumluluğundadır.
 •  ÜRETİCİ, KOMŞUPAZAR’a eklediği ürünlerden
 •  Gıda ve Besin ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde üretildiğini, depolandığını ve saklandığını,
 • Alerjen ürünler hakkında TÜKETİCİ’lere bilgilendirmelerinin yapıldığını,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin satışı yapılması halinde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli onay ve izinlerin alındığını,
 • Alternatif tıp veya tamamlayıcı tıbba ilişkin olarak ürün açıklamalarında herhangi bir reçete veya ilaç tavsiyesinin verilmediğini,
 • Sabun ve benzeri kimyevi ürünlerin üretimi açısından gerekli izinlerin alındığını ve bunlara ilişkin olarak yasal mevzuatta belirlenen üretim esaslarına uyulduğunu,

Kabul ve taahhüt edilmektedir. TÜKETİCİ’ler tarafından da, yukarda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, ÜRETİCİ tarafından yerine getirilmesi gereken uyarı ve bilgilendirme eksikliği nedeniyle KOMŞUPAZAR’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığı kabul edilmektedir.

 • ÜRETİCİ, www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında satışa arz edeceği bir Ürünü önceden açıkladığı sabit bir fiyatla ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. KOMŞUPAZAR’ın satış yöntemlerinde veya satış usullerinde değişiklik yapma hakkı bulunmakla birlikte, fiyatın belirlenmesine ilişkin herhangi bir müdahalesi yoktur.  
 • ÜRETİCİ, www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında satışa arz ettiği Ürünler’in
 • Yasaklı Ürünler’den olmamasından;
 • Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde KOMŞUPAZAR’da satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından,
 • Satışa sunulan ürünün veya ürünlerin açıklamasının genel ahlaka, kamu düzenine ve yasal mevzuata aykırı olmayacağını,

Bu sayılanlardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına yalnızca kendisi sorumlu olacağını kabul eder.

 • ÜRETİCİ, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Ürün’ü teslim etmeyi taahhüt ettiği zamanında, her türlü ayıptan ari, www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında belirttiği niteliklere uygun olarak göndereceğini ve teslim edeceğini kabul eder. ÜRETİCİ, Ürün’ün TÜKETİCİ’ye satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Üreticinin bu taahhüdünü ihlal etmesi halinde KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 • TÜKETİCİ, ÜRETİCİ ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Üreticinin satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında mesajlaşmaya yönelik sistemin oluşturulması halinde; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Taraflar bu görüşmelerin KOMŞUPAZAR devrede olmaksızın gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden KOMŞUPAZAR’ın kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tarafların bu görüşmelerde yasalara, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde üyelikleri askıya alınabilir, engellenebilir, kaldırılabilir.
 • Cayma hakkının, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” uyarınca yalnızca “ÜRETİCİ ve TÜKETİCİ” arasında gerçekleşeceği taraflarca bu üyelik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerlidir. Gıda ürünlerine ilişkin cayma hakkına yönelik düzenlemeler saklı olup; üreticilerin müşteri kalitesi ve memnuniyeti açısından cayma hakkına rıza göstermiş olmaları tüm ürünler açısından bağlayıcılık taşımaz.
 • ÜRETİCİ, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, TÜKETİCİ’lerin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumludur. KOMŞUPAZAR aleyhine TÜKETİCİ ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan zararları ÜRETİCİ’ye rücu etme hakkı mevcuttur.
 • ÜRETİCİ, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, TÜKETİCİ’nin ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü KOMŞUPAZAR’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını kabul eder. ÜRETİCİ’Nin www.komsupazar.com’da satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, almaktan vazgeçen TÜKETİCİ’nin cayma ve teslimata ilişkin bilgilendirme formunda kabul edildiği haliyle iade haklarına sahip olduğunu kabul eder. Cayma ve teslimata ilişkin bilgilendirme formlarının tamamı ÜRETİCİ’ler tarafından yasal mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
 •  ÜRETİCİ, ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğu hususunda bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, KOMŞUPAZAR’da kendisi tarafından internet sitesine ve mobil uygulamada üzerinden yayınladığı ilanlarda göstermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul eder.
 •  ”KOMŞUPAZAR” tarafından ÜRETİCİ’nin ürettiği ürünlerle ilgili olarak yanlış, yanıltıcı bilgi verdiğinin tespit edilmesi halinde, resmi makamlarca onaylanmayan veya KODEKS’e uygun olmayan ürünleri sattığı tespit edildiği hallerde,  “KOMŞUPAZAR”, bu ürünlere ait ilanları siteden süresiz olarak kaldırma hakkına sahiptir. Bu nedenle ÜRETİCİ’nin, oluşabilecek zararlarını, KOMŞUPAZAR’dan tazminini istemesi mümkün değildir.
 • ÜRETİCİ’nin, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere aykırı davranmış olması halinde KOMŞUPAZAR un herhangi bir zarara uğraması durumunda, zararı aynen veya defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜRETİCİ, KOMŞUPAZAR un, www.komsupazar.com internet adresinde sattığı Ürünlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik ve KVKK gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün’e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üretici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik kapsamında Tüketici’ ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Tüketici ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KOMŞUPAZAR un herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 •   www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarına ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ve bu hakların kullanımı ile tasarrufu KOMŞUPAZAR’a aittir. KOMŞUPAZAR, Üyelik Sözleşmesi ve Yasaklı Ürünlerle Mesafeli Satış Sözleşmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, KOMŞUPAZAR  www.komsupazar.com.tr internet sitelerinde ve mobil uygulamalarında yer alan her türlü bilgi veya içeriği önceden haber vermeden ve yayım itibarıyla derhal geçerli olacak şekilde her zaman değiştirebilir.
 • Üyelerin, KOMŞUPAZAR’a ait görsel ve logoların kullanımına ilişkin KOMŞUPAZAR’ın belirlediği koşul ve şartlarda mümkün olup; üyelerin dükkanlarında, işletmelerinde, üretim yerlerinde veya kendi sosyal medya hesaplarında KOMŞUPAZAR’ın amaç ve ilkelerine uygun bir şekilde; KOMŞUPAZAR tarafından sağlanan basılı ve görsel logoların hak sahipliğine halel getirmeyecek şekilde kullanılacaktır. KOMŞUPAZAR’ın bu logoların kullanımı nedeniyle zarar görmesi halinde zarar veren kişilerin bu zararı tazmin etme yükümlülükleri bulunmaktadır.
 • Yukardaki hükümde belirtilen, görsel, logo ve markanın tanıtım amaçlı kullanılmasının haricinde,  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarında  yer alan içerikler, bilgiler ve marka, tasarım ve telife ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkı, bu kapsamda sayılan veya sayılmayan algoritmalar, görsel ve işitsel içerik ve bunların sunumu ile web sayfasının düzeni(metin, tasarım, imge, kodlar, algoritmalar, yapay zeka sistemleri vb.), KOMŞUPAZAR’a erişim sağlayan alan adları (url) ve  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarına ilişkin veri tabanları ile kodlar KOMŞUPAZAR’ın mülkiyetindedir. Sözleşme kapsamında, Üyelerin KOMŞUPAZAR’a ait bilgi, içerik, tasarım ve verilerin KOMŞUPAZAR’ın yazılı veya farklı bir şekilde herhangi bir ön onayı olmadan aynen veya değiştirilerek kopyalanması, çoğaltılması, sergilenmesi, dağıtılması, türevlerinin oluşturulması yasaklanmıştır.
 •  “KOMŞUPAZAR’ın mülkiyetinde olan tüm fikri ve sınai haklara ilişkin görsel, içerik, tasarım, yazılım ve bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet konusu her türlü şeyin “Üyeler, Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından kopyalanması, çoğaltılması, sergilenmesi, türevlerinin oluşturulması ve dağıtılması halinde KOMŞUPAZAR, işbu durumu yargıya intikal ettirme hakkını saklı tutar. KOMŞUPAZAR’ın veyahut üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin tüm yükümlülükler telif haklarını ihlal eden kişiler tarafından karşılanacaktır. KOMŞUPAZAR’ın mülkiyeti dahilinde olan ve bu hakları ihlal eden kişiler sebep oldukları zararlardan dolayı ortaya çıkacak tüm masrafları da karşılayacaklardır.
 • MÜCBİR SEBEP
 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde KOMŞUPAZAR’ın herhangi bir hukuki veyahut cezai sorumluluğu olmamakta ayrıca tazminat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
 •  “Mücbir sebep”, tarafların kontrolleri dışında gelişen ve KOMŞUPAZAR’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak tanımlanmakta olup, sayılan hususlar ile sınırlı olmamakla birlikte;
 • Doğal afet,
 • Savaş,
 • Yangın,
 • Grev,
 • Ayaklanma,
 • İsyan,
 • Kötü hava koşulları,
 • Altyapı ve internet arızaları,
 • Sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları,
 • Bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi,

Mücbir sebep hallerindendir.

 • SÖZLEŞMENİN FESHİ
 • Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı’nın www.komsupazar.com üreticilerin internet sitesine üye olduğu, kullanıcıların da siteyi ziyaret ettikleri süre zarfında yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir.

KOMŞUPAZAR, Üyelerin Üyelik Sözleşmesi’ni yöneticilerinin  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları içerisinde yer alan üyelik, kullanım kurallarını ve koşullarını ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir. Fesih sebebi ile; Üyelik Sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan Üyeler, ortaya çıkacak zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • Fesih sebebi sayılan haller;
 • ”KOMŞUPAZAR” tarafından Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin ÜRETİCİ tarafından yöneticilerinin  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden satışa arz edilmesi,
 • Üyeler’in virüs, spam, Truva atı vb. gibi yöntemler ile yöneticilerinin  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamalarının işleyişini bozucu, geciktirici, yavaşlatıcı veya engelleyici fiil ve davranışlarda bulunması,
 • Üyeler’in kendi ad ve hesaplarına oluşturulmuş profillerini başkalarına devretmesi veyahut başkalarının kullanabileceği şekilde, hesap profiline giriş bilgilerini aleni hale getirmesi vb. durumlarda;
 • Ayrıca iş bu sözleşmeden ve yürürlükte bulunan mevzuata herhangi bir aykırılık halinde KOMŞUPAZAR tarafından gerekli görülen tüm hallerde;
 • Üyeler tarafından, ürünlerin tanıtım ve açıklamalarına, yasal mevzuata, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı bilgilendirmelere yer vermeleri halinde,
 • Üyeler tarafından mesajlaşmalarda ve yorumlarda suç teşkil eden ifade ve ibarelerin kullanılması, yazışmaların yapılması halinde,
 • Üyeler tarafından ürünlerin tanıtım ve açıklamalarında, yasal mevzuata, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı görsellerin kullanılması halinde,

Sayılan eylemler ile sınırlı olmamak üzere benzeri faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin sözleşmeleri feshedilecek olup; sözleşmesi feshedilen üyeler doğmuş ya da doğabilecek tüm zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
 •  Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında, karşılaştırılmasında ve hüküm doğurması dahil olmak üzere her türlü hukuki uyuşmazlığa ve sürece TÜRK HUKUKU uygulanacaktır.
 •  Üyelik Sözleşmesi sebebi ile ortaya çıkan veyahut çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • YÜRÜRLÜK VE KABUL
 •  “Üyeler, Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerini elektronik ortamda onay vermek sureti ile akdetmiş bulunmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği veyahut yasal mevzuat hükümlerine aykırı olması sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmamaktadır.
 • Üyelik Sözleşmesi, KOMŞUPAZAR tarafından yöneticilerinin  www.komsupazar.com.tr internet siteleri ve mobil uygulamaları yayınlandığı tarihte hüküm ifade eder. Üyeler, sözleşme kapsamında düzenlenen tüm maddeleri, kuralları, yasakları, sınırları ve koşulları okuduklarını, anladıklarını, onayladıklarını kabul ederler.

iyzibazaar SATICI ÖDEME HİZMETİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

https://www.iyzico.com/pazaryeri-satici-anlasma/

1. TARAFLAR

İşbu iyzibazaar Alıcı Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan iyzico ile işbu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Satıcı arasında akdedilmiştir.

iyzico:

Unvan: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

Adres: Burhaniye Mah. Atilla Sok. No:7 Üsküdar İstanbul

Vergi Daire ve No.: Üsküdar Vergi Dairesi – 483 034 31 57

Telefon No: +90 216 599 01 00

iyzico ve Satıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Alıcı : İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan Son Kullanıcı

Hassas Ödeme Verisi : Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde olandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz İşlem : Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi : İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Pazaryeri’ne ait ve, Pazaryeri veya Satıcı tarafından mal veya hizmetlerin satışa sunulması için kullanılan internet sitesi

iyzico : İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi

iyzibazaar : Son Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi üzerinde bizzat İnternet Sitesi veya Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün veya hizmetlerin ücretlerini güvenli bir şekilde ödeyebilmelerini, İnternet Sitesi veya Satıcılar’ın da söz konusu ücretleri güvenli bir şekilde tahsil edebilmelerini ve tüm tahsilatlarını izleyip yönetebilmelerini sağlayan çözüm

Ödeme Aracı : Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme Hesabı : Satıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

Ödeme İşlemi : İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Platform : iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Pazaryeri : İnternet Sitesi’ni işletmekte olan, kendisi veya yer sağladığı Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde mal veya hizmetleri satışa sunulmasına imkan veren gerçek veya tüzel kişi.

Satıcı : Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren satıcı/sağlayıcı

Servis : Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Satıcı’ya sunulacak olan iyzibazaar hizmeti

Sistem Ortağı : Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

Sözleşme : Satıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem : Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili Personel : Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

Yönetim Arayüzü : Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) Pazaryeri tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesi üzerindeki ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Pazaryeri hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri uyarınca ödeme hizmeti verecektir. Bu kapsamda iyzico, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın, sipariş verdiği mal veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine veya ifa edildiğine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayının alınmasına veya üst sürenin dolmasına kadar Alıcı’dan tahsil edilen parayı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutacak, Alıcı onayına veya süre bitimine müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

b) İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda iyzico tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden Pazaryeri aracılığıyla satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Pazaryeri’nin Satıcı bilgilerini API üzerinden iyzico’ye iletmesi ile iyzico, Satıcı’nın servise kaydını gerçekleştirecektir.

b) iyzico’nun, Satıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Satıcı tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Satıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

-Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Satıcı’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

-Gerekçesini belirterek Satıcı’nın kaydını yapmama.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.3.1 Genel Esaslar

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

b) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

c) Satıcı, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

d) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Satıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler

a) Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak ve Yönetim Arayüzü’nü kullanmak istemesi halinde, bu husus iyzico’ya ayrıca bildirilecek ve iyzico’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir.

b) iyzico, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.

c) iyzico, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.

d) Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

e) iyzico, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.

5. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Satıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

b) Satıcı, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “iyzico Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.

c) Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler listelemeyecek/sunmayacaktır. iyzico tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:

– Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

– Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

– Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

– Reçeteli verilen ilâçlar,

– Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

– Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

– Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,

– Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,

– Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

d) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

e) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, iyzico’nun her türlü zararlarını ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda iyzico’nin bir zarara uğraması hâlinde, Satıcı iyzico’nin uğradığı her türlü zararı nakden ve defaten ilk talep ile tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde iyzico’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. Satıcı’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlanmaması halinde Satıcı’nın Platform’a erişimini askıya almak yetkisini haizdir.

g) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

h) Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

i) Satıcı, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

j) Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

6. iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nin Platform’a Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır.

– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

– Satıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,

– Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Satıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında iyzico yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Satıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.

c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirebilecektir.

d) iyzico, Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

Satıcı, kendisine ait bilgilerin Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico Gizlilik Kişisel Veri Politikası’nın https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresinde yayınlanan en güncel halinde belirtildiği şekilde iyzico tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemlerin (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) yapılmasına dair bilgilendirildiğini kabul etmektedir. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na ve diğer güncel mevzuatlara uygun davranacağının bilincindedir.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

a) Satıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir:

– sikayet@iyzico.come-posta adresine veya

– iyzico’nun Burhaniye Mah. Atilla Sok. No:7 Üsküdar İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

c) Satıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

d) Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri iyzico’ya yönlendirmeyecektir.

e) Satıcı ile herhangi bir Alıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili işlemin tarafı olan Alıcı ve Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. iyzico’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Satıcı bunu derhal tazmin edecektir.

f) Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde yanıtlanacaktır.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ile Satıcı veya Alıcı ile Pazaryeri arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Satıcı tarafından banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmamasından veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise iyzico’ya yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e) Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(d), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde iyzico’ya 25.000 TL tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(d), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ya iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Satıcı’ya aktaracaktır. Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ya aktarılmaması halinde, iyzico’nin Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

b) Satıcı, iyzico’nun Alıcı tarafından iyzico’ya gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 7.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını ve işbu Sözleşme’de belirtilen süre ve koşullarda yerine getirileceğini kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde iyzico ilgili tutarı Alıcı’ya iade edebilir.

c) Alıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine/sunulduğuna ilişkin olarak Pazaryeri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Pazaryeri tarafından öngörülen prosedüre göre onay süresi tamamlandığı anda Alıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Alıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Alıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Alıcı’ya iade edilebilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Alıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır.

d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak iyzico’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Alıcı tarafından harcama itirazı (chargeback) talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına iade edilebilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup iyzico’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktaracaktır.

e) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Alıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Alıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

f) Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Alıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun Sistem Ortağı veya Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Satıcı’ya rücu edilecek ve Satıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

g) İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde iyzico’nun Satıcı’nın üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

h) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Alıcı’nın kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle gerçekleşen yetkisiz işlemin, Alıcı tarafından kanıtlanması halinde veya Satıcı kusurundan kaynaklanması halinde, Satıcı; Alıcı, iyzico ve Pazaryeri’nin zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere iyzico’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise iyzico’nun Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. iyzico’nun bu bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

i) Herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Satıcı, ilgili Alıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyecektir. Satıcı, bu durumda derhal iyzico’yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

8. SATICI’NIN iyzico LOGOSUNU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

a) Satıcı yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) iyzico, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar.Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Satıcı’nın kullanımına açacaktır.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. GENEL ESASLAR

a) iyzico, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Madde 7.3(c) uyarınca ödeme emrinin verildiği kabul edilen tarihi takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur.

b) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis kapsamında iyzico her bir işlem tutarından Satıcı’nın Pazaryeri ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi kapsamında kesilecek hizmet bedeli komisyonunu düştükten sonra ilgili tutarı yukarıda belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

c) iyzico, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

d) Satıcı, iyzico’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.

Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Satıcı iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

iyzico Satıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Satıcı, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) iyzico tarafından aktarım yapılmasına rağmen Sistem Ortağı veya ilgili banka tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

b) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. Satıcı, iyzico’ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Alıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortakları tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır.

c) Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; Satıcı’nın Sözleşme’de belirtilen hesabına Sistem Ortağı tarafından yatırılacaktır. Satıcı Pazaryeri’ne veya iyzico’ya yazılı olarak bildirdiği hesabın talep edildiğinde kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak Satıcı’nın açıkça temsile yetkili kişisinin yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir.

d) iyzico’ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Satıcı konu hakkında bilgilendirilecek ve İşlem’e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem’in neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

e) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme Satıcı tarafından yapılmakta olup Satıcı iyzico’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme Madde 4.1(b)’de belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

c) Satıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya Pazaryeri ile iyzico arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satıcı, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Satıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

f) iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Platform’u kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Satıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Platform’u yeniden Satıcı’nın kullanımına sunacaktır.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde veya bağlantılı adreslerinde her zaman Satıcı tarafından erişilebilir olacaktır

b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarak iyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Satıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önce Satıcı’ya iletir. Bu durumda Satıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.

f) Satıcı, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

g) Satıcı, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin B.D.D.K.’nın ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico’nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur.

h) iyzico tarafından Satıcı’nın ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico’nun Sözleşme’yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Satıcı’nın iyzico’ dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

i) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

j) Taraflar, Platform üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

k) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

l) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Satıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

Navigation

Sepetim

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our gizlilik ilkesi.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories